Biznes

Prawo migracyjne – pomoc polskiej kancelarii prawnej w zatrudnianiu pracowników z zagranicy

-2023-04-24

Prawo migracyjne stale się rozwija i ulega przeobrażeniom. Sprzyja temu również niestabilna sytuacja polityczna w Europie i konieczność dostosowywania przepisów do zmieniającej się rzeczywistości. Jednak polscy przedsiębiorcy niezmiennie chcą zatrudniać pracowników z zagranicy. Warto wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z przepisami. Przede wszystkim polecamy skorzystanie z pomocy polskiej kancelarii prawnej. Na początek przedstawiamy krótki przewodnik po przepisach dotyczących zatrudniania pracowników z zagranicy.

 

Formalności związane z legalnym zatrudnianiem pracowników z zagranicy

Legalne zatrudnienie pracownika spoza Unii Europejskiej wiąże się z pewnymi dodatkowymi wymaganiami formalnymi i procedurami. Oto kilka kluczowych kwestii, które należy mieć na uwadze przed zatrudnieniem pracownika z zagranicy:

  • Wymagana dokumentacja –  przed podjęciem pracy w Polsce, pracownik spoza UE musi uzyskać odpowiednie dokumenty umożliwiające mu przyjazd, jak również podjęcie pracy w Polsce. Pracownik spoza UE co do zasady ma obowiązek uzyskania wizy oraz dokumentu legalizującego jego przyszłe zatrudnienie w Polsce np. zezwolenia na pracę. W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa już na terytorium Polski, istnieje również możliwość ubiegania się przez niego o zezwolenie umożliwiające mu dalszy legalny pobyt i pracę w Polsce, w szczególności zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. 
  • Procedury związane z uzyskaniem wizy i zezwolenia na pracę – w Polsce procedury te reguluje ustawa o cudzoziemcach oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Weryfikacja kwalifikacji zawodowych w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym – przed zatrudnieniem pracownika z zagranicy w zawodzie regulowanym należy upewnić się, że posiada on potwierdzone kwalifikacje zawodowe. W niektórych przypadkach koniecznym jest legalizacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych przez cudzoziemca.
  • Legalizacja pobytu – po przyjeździe do Polski pracownik z zagranicy w celu dalszej legalizacji swojego pobytu, będzie musiał wypełnić odpowiednie dokumenty i złożyć właściwy wniosek.
  • Wymagania ubezpieczeniowe – pracodawcy w Polsce są zobowiązani do zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego dla swoich pracowników. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników – zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. 

 

Ograniczenia związane z zatrudnianiem pracowników z zagranicy 

W przypadku niektórych krajów prawo migracyjne narzuca pewne ograniczenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Mogą to być między innymi limity dotyczące liczby pracowników z zagranicy zatrudnionych w danym kraju lub wymóg spełnienia określonych warunków przez pracowników ubiegających się o pracę w kraju. Jak to wygląda w Polsce?

W Polsce zatrudnianie pracowników spoza Unii Europejskiej wiąże się z pewnymi ograniczeniami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu pracownika z zagranicy. Oto niektóre z nich:

  • Poziom wykształcenia – pracownik z zagranicy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które umożliwią mu podjęcie pracy w Polsce. W przypadku niektórych zawodów konieczne jest uznanie kwalifikacji przez odpowiednie polskie organy.
  • Poziom znajomości języka polskiego – w niektórych przypadkach konieczne może być posiadanie przez pracownika z zagranicy odpowiedniego poziomu znajomości języka polskiego.
  • Limity zatrudnienia – w Polsce nie obowiązują limity zatrudnienia pracowników spoza UE. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż istnieje możliwość ustanowienia takich limitów przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczących liczby pracowników spoza UE w danym województwie, czy też zawodzie poprzez wydanie odpowiedniego rozporządzenia.
  • Procedury związane z uzyskaniem wizy i zezwoleniem na pracę – pracownik z zagranicy musi uzyskać odpowiednie dokumenty, takie jak wiza lub zezwolenie na pracę przed podjęciem pracy w Polsce. Są one wydawane na określony czas. Pracownik z zagranicy będzie musiał uzyskiwać nową wizę lub nowe zezwolenia, aby móc kontynuować swoją legalną pracę i pobyt w Polsce. 

Wszystkie wymagania formalne i procedury związane z legalnym zatrudnieniem pracowników z zagranicy należy dokładnie przemyśleć i przestrzegać, aby uniknąć konsekwencji związanych z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców. Dlatego pomoc polskiej kancelarii prawnej w zatrudnieniu pracowników z zagranicy może być istotnym wsparciem dla pracodawców zamierzających powierzać wykonywanie pracy cudzoziemcom.